Participació Famílies

Les famílies poden acompanyar a les sortides de l’Escola Bertí, fent reforç a l’acompanyament de l’alumnat. Al subapartat Acompanyament sortides hi ha el formulari per copsar la voluntat de participació.